Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kaple sv. Vojtěcha

Anketa

Jaké informace nejčastěji hledáte na našich stránkách ?

Celkem hlasů:
11648
Hlasování začalo:
15. 11. 2013
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Obsah

Strategie MRP

Strategie mikroregionu Poddžbánsko je obsáhlý dokument - k nahlédnutí v IK MRP, nebo na OÚ v Krupé.

 

Návrhy a opatření aktivit mikroregionu Poddžbánsko 

 

1.
Investiční plochy
1.1.
Brownfields
1.1.1
Nové využití opuštěných a zchátralých hospodářských usedlostí, areálů a budov v obcích
1.2
Greenfields
1.2.1.
Příprava rozvojových ploch podle územního plánu obcí
2.
Doprava
2.1.
Autobusová doprava
2.1.1.
Obnova zastávek, tak aby vyhovovaly urbanismu obcí a splňovaly požadavky cestujících
2.1.2.
Zlepšení dopravní obslužnosti – zvýšení četnosti spojů
2.1.3.
Zastávky dálkových spojů v obcích
2.1.4.
Rozšíření dopravy o spoje Kladno, Praha ve Hředlích
2.2.
Železniční doprava
2.2.1.
Zlepšení dopravní obslužnosti – zvýšení četnosti spojů
2.2.2.
Stavební úpravy a údržba železničních zastávek, přístupových cest a osvětlení,doplnění vybavenosti ( půjčovny, úschovny a stojany na kola ) v obcích
2.2.3.
Dobudování zastávky ČD v Janově
2.3.
Cyklistická doprava
2.3.1.
Úprava cest pro cyklostezku, značení, v k.ú. obcí
2.3.2.
Zpevnění stávajících místních komunikací pro využití na cyklotrasy ve Hředlích
2.4.
Bezpečnost dopravy
2.4.1.
Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích – dopravní značení, zpomalovací pruhy, zrcadla, přechody pro chodce, protihlukové stěny podél silnice I/6
2.4.2.
Omezení rychlosti v obcích ( pro kamiony )
2.4.3.
Zpomalovací retardéry v Lužné nádraží
2.4.4.
Protihlukové opatření v Lišanech na budoucí obchvat
3.
Technické vybavení území
3.1.
Vybudování čistírny odpadních vod v obcích
3.2.
Výstavba splaškové kanalizace v obcích
3.3.
Vodovody
3.3.1.
Výstavby úpravny pitné vody v obcích
3.3.2.
Rozšíření vodovodního řádu
3.3.3.
Vybudování nových vodovodních přípojek k novým stavebním lokalitám
3.3.4.
Vodovod Mutějovice – napojení na skupinový vodovod Rakovník – sever
3.3.5.
Rozšíření vodov. řádu v Mutějovicích – přivaděč do lokality Perun a k nádraží
3.4.
Zemní plyn
3.4.1.
Výstavba plynovodu v obcích
3.4.2.
Dobudování odboček plynu v Pražské ulici v Lišanech v koordinaci s její rekonstrukcí
3.5.
Pozemní komunikace
3.5.1.
Oprava, údržba a obnova místních komunikací v obcích
3.5.2.
Oprava, obnova, údržba a rozšíření chodníků v obcích
3.5.3.
Obnova a údržba cest ve volné krajině, stromořadí
3.5.4.
Lužná – prodloužení místní komunikace k Višňovce, zbudování místní komunikace Lužná obec – Cikánka, v ulici 28.října – oprava schodů, dokončení Nádražní ulice
3.6.
Veřejné osvětlení
3.6.1.
Obnova, oprava, rozšíření veřejného osvětlení v obcích
3.6.2.
Výměna a osazení nových úsporných svítidel
3.7.
Veřejný rozhlas
3.7.1.
Vybudování nového veřejného rozhlasu v obcích, nebo alternativní
3.8.
Elektrická energie
3.8.1.
Nové NN vedení v obcích
3.8.2.
Rekonstrukce rozvodů v obcích
3.8.3.
Přeložky el. vedení instalovaného ve štítech budov v Lišanech na samostatné sloupy mimo domy.  Rekonstrukce rozvodů v úseku od křižovatky ke hřbitovu ve Hředlích.
3.8.4.
Přeložka vedení a uložení nadzemního vedení v zástavbové lokalitě u Hředel v Mutějovicích
3.9.
Požární ochrana obce
3.9.1.
Pořízení, obnova požární techniky v obcích
4.
Pozemky
4.1.
Pozemkové úpravy
4.1.1.
Komplexní pozemkové úpravy v katastru obcí
4.2.
Výkup pozemků
4.2.1.
Výkup pozemků pro zřízení lesoparku a dětského hřiště Na Zátiší, výkup pozemku na koupaliště v místě nynější chmelnice „betonky“, výkup pozemku na rozšíření hřbitova v Lišanech
5.
Telekomunikace
5.1.1.
Telefonní kabelové rozvody v obcích
5.1.2.
Odstranění dřevěných sloupů a provizorních vedení ve Hředlích
5.2.
Vysokorychlostní bezdrátový internet
5.2.1.
Zavedení vysokorychlostního bezdrátového internetu v obcích
5.2.2.
Zřízení internetu do MŠ, Obecních knihoven
5.3.
Mobilní síť GSM
5.3.1.
Zvýšení pokrytí signálem operátorů
6.
Zemědělství
6.1.
Rostlinná výroba
6.1.1.
Podpora projektů ekologického zemědělství v obcích
6.1.2.
Podpora pěstování chmele, tradiční plodiny
6.1.3.
Prosazování a kontrola správného hospodaření s ornou půdou
6.2.
Živočišná výroba
6.2.1.
Podpora projektů drobných zemědělců ( farmy ) v obcích
6.2.2.
Zapojení farem pro agroturistiku, jezdectví
6.3.
Nezemědělská činnost zemědělců
6.3.1.
Zalesňování neobdělávatelné zemědělské půdy
7.
Lesnictví
7.1.
Lesní hospodářství
7.1.1.
Zalesňování pozemků
7.1.2.
Rekultivace lesních pozemků
7.1.3.
Zalesnění nevyužitých obecních pozemků v Lišanech – březový hájek v Merglovně ( bývalá skládka ), za hřbitovem
7.1.4.
Rekultivace lesních pozemků v opukovém lomu Džbán
8.
Životní prostředí
8.1.
Ovzduší
8.1.1.
Podpora zavádění ekologického vytápění v obcích
8.1.2.
Snížení produkce emisí v obcích
8.2.
Vodní zdroje a vodohospodářské stavby
8.2.1.
Úprava, obnova a opravy stávajících vodních zdrojů ( rybníky, potoky, požární nádrže ) v obcích
8.2.2.
Výstavba nových vodních ploch ( k zadržení vody v přírodě )
8.2.3.
Výstavba koupališť
8.2.4.
Oprava vodní nádrže Orlík, celková rekonstrukce požární nádrže, vybudování přivaděče vody z potoka do rybníka v Krupé
8.2.5.
Rekonstrukce břehů a revitalizace přítoku Červeného potoka ve Hředlích
8.2.6.
Obnova rybníku Jordán v Krušovicích
8.2.7.
Revitalizace části Mutějovického potoka v lesoparku Olše
8.3.
Odpadové hospodářství
8.3.1.
Likvidace odpadu
8.3.2.
Zlepšení při sběru a třídění odpadu
8.3.3.
Vytvoření sběrných míst
8.4.
Krajinotvorná opatření
8.4.1.
Protierozní opatření v krajině
8.4.2.
Budování staveb a zařízení v krajině ( lávky, studánky, lavičky )
8.4.3.
Výstavba doprovodné zeleně ve volné krajině, výsadba alejí podél polních cest a remízků, úprava lesoparků
8.4.4.
Celková úprava a údržba parků, lesoparků, ochrana přirozených luk, paloučků, biotopů a podpora vzniku nových
8.4.5.
Vybudování parčíku v Krupé
8.5.
Ochrana přírody
8.5.1.
Péče o zeleň v zastavěném území obce
8.5.2.
Zajištěním vhodných životních podmínek se pokusit o navrácení původní fauny a flory
8.6.
Ekologické zátěže
8.6.1.
Využití materiálu z výsypek  po důlní činnosti ve stavebnictví – odstranit tuto krajinou zátěž
9.
Bydlení
9.1.
Pozemky pro bytovou výstavbu
9.1.1.
Příprava  pozemků pro bytovou výstavbu včetně základní technické vybavenosti ( nákup pozemků, výstavba inženýrských sítí, komunikací ) v obcích
9.1.2.
Vykoupení bytového domu v centru obce Lišany od soukromníka a zřízení
šesti bytových jednotek pro obecní účely
9.1.3.
Vykoupení bývalé ubytovny pro účely turistického využití a její rekonstrukce v Lišanech
9.2.
Stávající bytový fond
9.2.1.
Podpora údržby, opravy a obnovy stávajících zemědělských usedlostí a budov typického venkovského urbanismu v obcích
9.2.2.
Údržba obecní bytové jednotky v Lišanech – výměna oken, fasáda, balkóny, bezbariérový přístup
9.3.
Výstavba staveb pro bydlení
9.3.1.
Výstavba obecních bytů
10.
Podnikání
10.1.
Zařízení pro obchod a služby
10.1.1
Podpora vzniku obchodů a provozoven poskytujících služby obyvatelstvu
10.1.2.
Zlepšení nabídky sortimentu obchodu a služeb v obci ( kadeřnictví, kondiční cvičení, masáže …)
10.2.
Pracovní příležitosti
10.2.1.
Podpora vzniku a udržení pracovních příležitostí
10.3.
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
10.3.1.
Podpora řemesel a výroby místních produktů
13.3.2.
Zprovoznění hostince v Třeboci
11.
Cestovní ruch
11.1.
Podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu
11.1.1.
Podpora vzniku objektů pro ubytování, stravování a ostatní služby spojené s volným časem, turistikou a cestovním ruchem v obcích
11.2.
Turistická infrastruktura
11.2.1.
Značení a úpravy povrchů cyklistických a turistických tras, úpravy pěších stezek
11.2.2.
Informační tabule s plánem obcí a okolí
11.2.3.
Vybudování společně se SMOR Rakovník cyklistické trasy směr Hlavačov – Rakovník, Lišany – Lužná
11.3.
Propagace a prezentace obce
11.3.1.
Vytvoření znaku obce a sídel
11.3.2.
Rozšířit propagaci obcí ve všech dostupných informačních systémech
11.3.3.
Vydávání zpravodajů
11.4.
Místní produkty a tradiční řemesla
11.4.1.
Podpora projektů místních výrobků a tradičních řemesel
12.
Občanská vybavenost
12.1.
Budovy a zařízení občanské vybavenosti
12.1.1.
Stavební úpravy a udržovací práce historických a obecních budov v obcích
12.1.2.
Rekonstrukce hřbitovní zdi a údržba starožitné brány v Lišanech
12.1.2.
Obnova, údržba a opravy na hřbitově v Lužné
12.1.3.
Oprava márnice v Krupé
12.1.4.
Rekonstrukce části hřbitovní zdi – starý hřbitov v Mutějovicích
12.1.5
Rekonstrukce střechy požární zbrojnice v Mutějovicích
12.2.
Veřejná prostranství
12.2.1.
Obnova,údržba a úpravy veřejné zeleně, stromořadí v obcích
12.2.2.
Vybavení veřejného prostranství mobiliářem
12.2.3.
Pořízení vybavení dětského hřiště a lesoparčíku Na Zátiší v Lišanech
12.3.
Veřejné služby
12.3.1.
Opatření ke zvýšení bezpečnosti osob a majetku v obcích
12.3.2.
Obnova úředních desek a veřejných vývěsek
13.
Kultura
13.1.
Kulturní zařízení
13.1.1.
Výstavba kina v MRP
13.1.2.
Obnova, výstavba a stavební úpravy videoklubů, knihoven, kulturních sálů, sokoloven v obcích
13.1.3.
Přístavba kulturního zařízení pro zajištění činnosti společnosti MADIS ( malá divadelní společnost )
13.1.4.
Rekonstrukce a rozšíření sokolovny ve Hředlích
13.1.4.
Obnova a stavební úpravy kulturního sálu ve Lhotě pod Džbánem
13.2.
Kulturní aktivity
13.2.1.
Rozšíření aktivit podporující tradici
13.2.2.
Podpora konání výstavní činnosti, lidových zvyků
13.2.3.
Podpora zájmových spolků a sdružení
13.2.4.
Zřízení muzea, setkávací místnosti pro cílové skupiny v Lužné
14.
Sport
14.1.
Sportovní zařízení
14.1.1.
Výstavba, obnova a údržba sportovních areálů, jejich zázemí
14.1.2.
Stavební a udržovací práce na sokolovnách
14.1.3.
Výstavba dětského hřiště v Lužné, ve Hředlích
14.1.4.
FK SPARTA Lužná -  vybudování ubytovacího zařízení pro sportovní mládež
14.1.5.
Výstavba sportovního areálu a letního tábořiště v Nesuchyni
14.1.6.
FK Hředle – výstavba kabin a zázemí
14.1.7.
Výstavba víceúčelového sportovního areálu, obnova běžecké dráhy v Mutějovicích
14.1.8.
Výstavba víceúčelového hřiště ve Lhotě pod Džbánem
14.2.
Sportovní aktivity
14.2.1.
Podpora činnosti sportovních oddílů a klubů v obcích
15.
Sociální služby
15.1.
Zařízení pro poskytování sociálních služeb
15.1.1.
Vybudování pečovatelských domů v obcích
15.1.2.
Vybudování klubu pro důchodce
15.1.3.
Dobudování ozdravovny pro postižené – Neugebauer spol. s.r.o. – Mutějovice
15.1.4.
Stavební úpravy DPS Lhota pod Džbánem ( výtah )
15.2.
Poskytování sociálních služeb
15.2.1.
Asistenční služby pro seniory ( zajištění služeb „ home care „ např. rozvážka jídel, obstarání služeb, nákup automobilů pro poskytování soc. služeb
15.2.2.
Zbudování centra pro řešení sociálních služeb v Lužné
16.
Školství
16.1.
Školská zařízení
16.1.1.
Stavební úpravy a udržovací práce na MŠ a ZŠ v obcích
16.1.2.
Vybavení učeben novými pomůckami a nábytkem
16.1.3.
Plynofikace do MŠ a ZŠ
16.1.4.
Celkové úpravy venkovních prostor ( prolézačky )
16.1.5.
MŠ Lužná nádraží – zřízení jedné třídy, rekonstrukce stávající budovy. ZŠ Lužná- opravy střechy a stropů – propadání stropů
16.1.6.
Rekonstrukce kotelny v ZŠ Mutějovice
17.
Zdravotnictví
17.1.
Zdravotnická zařízení
17.1.1.
Výstavba lékárny v MRP
17.1.2.
Zbudování moderního zdravotního střediska ( rozšíření o dětskou ordinaci, stomatologa a ženského lékaře )
17.2.
Služby zdravotnického zařízení
17.2.1.
Zlepšení dostupnosti základní zdravotní péče
17.2.2.
Zlepšení poskytování služeb ( lékařská a lékárenská pohotovost )
18.
Pamětihodnosti
18.1.
Obnova památek
18.1.1.
Opravy a údržby památek, pomníků, soch, kostelů, hřbitovů, kapliček v obcích
18.1.2.
Zřízení památkových zón
18.2.
Historie písemnictví
18.2.1.
Podpora projektů k oživení historie obce, tradice chmelařství, hornictví
18.2.3.
Rozšíření muzea ve Hředlích nákupem objektu čp.10 a zřízení stálých expozic
19.
Občanská společnost
19.1.
Zařízení občanské společnosti
19.1.2.
Vybudování prostor pro zájmovou a společenskou činnost v obcích
19.2.
Programy občanské společnosti
19.2.1.
Podpora činnosti zájmových spolků a sdružní v obcích
19.2.2.
SDH Lužná – dokoupení vybavení pro mladé hasiče
19.2.3.
Klub historické vojenské techniky ve Hředlích – nákup historických vojenských vozidel
19.2.4.
SDH Mutějovice – generální oprava hasičského auta, nebo koupě nového, nákup výstroje a výzbroje pro požární družstvo
19.2.5.
Myslivecké sdružení Hubert Kounov – rozvoj společnosti
19.2.6.
SDH Kounov – oprava hasičské zbrojnice, nákup hasičského vozidla
20.
Kamerový systém v obci
20.1.
Centrála, rozmístění kamer na stanovištích v obci, právní a technická podpora