Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Poddžbánská krajina / Foto - Helena Krupková /

Anketa

Jaké informace nejčastěji hledáte na našich stránkách ?

Celkem hlasů:
11901
Hlasování začalo:
15. 11. 2013
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Obsah

STANOVY

Svazku obcí mikroregionu Poddžbánsko se sídlem

v Krupé, okres Rakovník

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

1. Svazek obcí mikroregionu Poddžbánsko se sídlem v Krupé, okres Rakovník / dále jen svazek / je účelový svazek právnických osob dle ustanovení § 20, písmene f) a následujících písmen Občanského zákoníku, založený ustanovující členskou schůzí v Krupé dne 10. února 2000.

2. Název Svazku je :  Svazek obcí mikroregionu Poddžbánsko se sídlem v Krupé, okr. Rakovník.

3. Svazek mikroregionu Poddžbánsko se sídlem v Krupé, okr. Rakovník je právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazků vedeného Okresním úřadem Rakovník.

4. Sídlem svazku je Krupá, čp. 14, PSČ 270 09

 

Článek II.

Předmět činnosti svazku

 

Předmětem činnosti je podpora všestranného rozvoje mikroregionu Poddžbánsko se sídlem v Krupé,

okr. Rakovník a to zejména :

1. Zajištění přípravy a realizace rozvoje mikroregionu v souladu s regionální politikou ČR, respektive okresu Rakovník   

 2. Koordinace politiky mikroregionu, a to jak uvnitř tak vně regionu.

 

Článek III.

Financování svazku

 

Činnost svazku je financována z vlastních prostředků, které mohou tvořit :

     1. vlastní fondy

     2. cizí fondy a granty

     3. dary

     4. finanční prostředky získané vlastní činností

     5. ostatní příjmy

 

Článek IV.

Členství ve svazku

 

1. Členství ve svazku vzniká podpisem zápisu o založení svazku na ustavující členské schůzi.

2. Noví členové žádají o přistoupení do svazku formou písemné přihlášky, která musí být řádně podepsaná jeho statutárním zástupcem.

3. Členství ve svazku zaniká na základě písemné výpovědi podané vždy do 30. září kalendářního roku představenstvu svazku. Členství bude ukončeno k 31.12. kalendářního roku po vyrovnání všech finančních závazků.

 

Článek V.

Hospodaření svazku

 

1. Hospodaření svazku se řídí platnými právními předpisy.

 

Článek VI.

Práva a povinnosti členů

 

1. Členové svazku mají zejména právo :

     a) účastnit se členské schůze prostřednictvím svého zástupce

     b) hlasovat na jednání členské schůze

     c) volit předsedu svazku a kandidovat svého zástupce

     d) předkládat podněty k činnosti svazku

     e) obdržet výroční zprávu o činnosti hospodaření

 

2. Členové svazku jsou povinni zejména :

     a) dodržovat stanovy svazku

     b) hájit zájmy svazku a chránit jeho dobré jméno

    c) aktivně se podílet na práci svazku

     d) napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů svazku

 

 

Článek VII.

Orgány svazku

 

Orgány svazku jsou :

     A. členská schůze

     B. představenstvo

     C. předseda svazku

     D. místopředseda svazku

     E. dozorčí komise

 

A. Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku. Rozhoduje o veškerých zásadních otázkách svazku, které  jsou jí svěřeny těmito stanovami a zákonem, případně o těch, které si vyhradí do svého rozhodování.

     1/ Do výlučné pravomoci členské schůze patří :

         a/ schvaluje a mění stanovy svazku

         b/ schvaluje všechny zásadní otázky související s jeho činností včetně otázek organizačních, hospodářských a finančních

         c/ schvaluje plán činnosti na období do další schůze

         d/ volí a odvolává představenstvo, předsedu a místopředsedu svazku a členy dozorčí komise

 

B. Představenstvo :

     1. Představenstvo má lichý počet členů a je voleno členskou schůzí na dobu dvou let.

     2. Ucházet se o členství v představenstu je oprávněn na vlastní žádost každý člen svazku.

     3. Členskou schůzí volené představenstvo je výkonným a řídícím orgánem svazku, uskutečňuje usnesení jeho členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.

     4. Představenstvo je oprávněno jednat a rozhodovat, je-li přítomen předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda a nadpoloviční většina členů představenstva. Při jednání je přijat návrh, o němž rozhoduje většina. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy.

     5. Představenstvo se schází nejméně jednou za tři měsíce. Svolává ho předseda, který také řídí  jeho schůze.

     6. K určitým jednáním může předseda jmenovat svého zvláštního zástupce.

     7. Představenstvo je povinno připravit do jednoho měsíce po skončení účetního období každého kalendářního roku výroční zprávu o činnosti hospodaření svazku.

 

C. Předseda svazku :

     1. Předseda svazku je statutárním orgánem svazku, který koncepčně a kompletně řídí jeho činnost a jedná jeho jménem.

     2. Předsedou svazku může být jen fyzická osoba, navržená členem svazku, která splňuje požadavek bezúhonnosti.

     3. Předseda je oprávněn podepisovat úřední dokumenty.

     4. Místopředseda zastupuje předsedu ve všech věcech a v takovém rozsahu, jak je k tomu předsedou zmocněn.

 

D. Dozorčí komise :

 

      1. Dozorčí komise je orgánem svazku voleným členskou schůzí.

     

      2. Dozorčí komise

          a/ kontroluje dodržování stanov a norem svazku

          b/ dbá, aby činnost svazku odpovídala obecně závazným právním předpisům

          c/ kontroluje veškerou hospodářskou činnost svazku a dozírá nad jeho   majetkem

          d/ schvaluje účetní závěrku svazku

 

     3. O své činnosti podává zprávy členské schůzi svazku

 

 

Článek VIII.

 

Zánik svazku

 

 

1. Svazek zaniká dnem výmazu z registru vedeného u Okresního úřadu v Rakovníku

 

2. Svazek zaniká, jestliže o jeho zániku rozhodne dvoutřetinovou většinou členská schůze při účasti nadpolovičního počtu členů svazku.

3. Svazek zaniká sloučením s jinou organizací

4. Při zániku svazku zabezpečí předseda vyrovnání všech závazků svazku ke dni jeho zániku.

5. O zbylém majetku rozhodne likvidační komise ustanovená členskou schůzí.

 

 

      Článek IX.

 

       Závěrečné ustanovení

     

Tyto stanovy byly přijaty na schůzi svazku obcí, která se konala dne 6. února 2002.

 

 

 

 

Podpisy smluvních stran:

 

  1. Janov 46, 270 06, p. Jiří Lep
  2. Krupá 14, 270 09, p. Jiří Klátil
  3. Mutějovice 190, 270 07, p. Martin Pinka
  4. Třeboc 86, 270 54, p. Petr Fric
  5. Milostín 38, 270 04, p. Radomír Tesařík
  6. Hředle76, 270 08, p. Karel Vitner
  7. Lužná 89, 270 51, p. ing. František Staněk
  8. Lišany 68, 270 52, p. Dana Medřická
  9. Kounov 44, 270 06, p. Věra Lapková
  10. Nesuchyně 162, 270 07, p. Jiří Barsa